00257-2018-0014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обект ЦОП в експлоатация“

30 Юли 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,   ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението   за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП.  Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен,  пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до  документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на  обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
04 Август 2018
Методика за оценка
04 Август 2018
Образци
04 Август 2018
Проект на договор
04 Август 2018
Техническа спецификация
04 Август 2018
Обявление
Обявление за поръчка
02 Август 2018
Обявление за възложена поръчка
20 Март 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
02 Август 2018
Решение за избор на изпълнител
11 Януари 2019
Договори
Договор
20 Март 2019
Протоколи
Протокол №4
11 Януари 2019
Протокол №1
11 Януари 2019
Протокол №2
11 Януари 2019
Протокол №3
11 Януари 2019
Доклад
11 Януари 2019
Файлове за преглед
Съобщение за отваряне на ценови оферти
03 Януари 2019
Назад