00257-2018-0015 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от ЗЕЕ и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП)“ в две обособени позиции

30 Юли 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,   ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението   за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП.  Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен,  пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до  документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на  обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
04 Август 2018
Образци
04 Август 2018
Проект на договор ОП 1
04 Август 2018
Проект на договор ОП 2
04 Август 2018
Техническа спецификация
04 Август 2018
Обявление
Обявление за поръчка
02 Август 2018
Обявление за възложена поръчка ОП1
29 Август 2018
Обявление за възложена поръчка
22 Април 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
02 Август 2018
Решение за прекратяване на ОП1
10 Август 2018
Решение за определяне на изпълнител
19 Февруари 2019
Договори
Договор - обособена позиция №2
22 Април 2019
Протоколи
Протокол №2
29 Ноември 2018
Протокол №1
19 Февруари 2019
Протокол №3
19 Февруари 2019
Протокол №4
19 Февруари 2019
Протокол №5
19 Февруари 2019
Протокол №6
19 Февруари 2019
Файлове за преглед
Съобщение за отваряне на ценови оферти
17 Януари 2019
Доклад
19 Февруари 2019
Назад