Обявление за подбор на персонал за Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград

14 Декември 2022 Прочетена 589

   ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ

В С. СКРАВЕНА И С. ЛИТАКОВО, ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

В изпълнение на Договор № Д03 – 21/18.04.2022г. за изпълнение на проект №BGLD-2.003-0013  „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021г.

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Обявява подбор на персонал по проект №BGLD-2.003-0013 „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за набиране и подбор на персонал по проект №BGLD-2.003-0013 „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Длъжности за „Майчин център“, с. Скравена

1.      Социален работник – 1 лице на 1/2 щат

2.      Педагог – 1 лице

3.      Образователен медиатор  – 1 лице

4.      Помощен персонал /Чистач, хигиенист/  – 1 лице

Длъжности за „Майчин център“, с. Литаково:

1.      Социален работник– 1 лице на 1/2 щат

2.      Педагог – 1 лице

3.      Образователен медиатор  – 1 лице

4.      Помощен персонал /Чистач, хигиенист/  – 1 лице

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Социален работник в „Майчин център“, с. Скравена – 1 лице на 1/2 щат

Минимални изисквания:

-          минимална образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.

Характер на работата: проучват и анализират и насочват индивидуалните потребности на целевите групи. Изготвя и поддържа потребителско досие, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документация. Извършва работа на терен.

Педагог в „Майчин център“ с. Скравена – 1 лице

Минимални изисквания:

-          образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика”.

Характер на работата: формиране на умения и навици у потребителите, стимулиране на тяхното интелектуално развитие за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца, чете и разказва приказки, пее песни.  Поставя добри основи за бъдещото образование на децата.

Образователен медиатор в „Майчин център“ с. Скравена – 1 лице.

Минимални изисквания:

- завършено средно образование;

Характер на работата: организиране и участие в срещи за привличане на потребители в центровете. Мотивиране на потребителите към редовно посещение в центровете. Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи. Подпомага специалистите. Извършва работа на терен. 

 

Помощен персонал /Чистач, хигиенист/ „Майчин център“ с. Скравена – 1 лице.

Минимални изисквания:

-          завършено основно образование.

Характер на работата: почистват, презареждат с материали и извършват основно поддържане на помещенията; доставят куриерски пратки; следят за поддържане на постоянна температура в помещенията.

Социален работник в „Майчин център“ с. Литаково – 1 лице на 1/2 щат

Минимални изисквания:

-          минимална образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър”.

Характер на работата: проучват и анализират и насочват индивидуалните потребности на целевите групи. Изготвя и поддържа потребителско досие, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документация. Извършва работа на терен.

Педагог в „Майчин център“ с. Литаково – 1 лице

Минимални изисквания:

-          образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Педагогика”.

Характер на работата: формиране на умения и навици у потребителите, стимулиране на тяхното интелектуално развитие за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца, чете и разказва приказки, пее песни.  Поставя добри основи за бъдещото образование на децата.

Образователен медиатор в „Майчин център“ с. Литаково – 1 лице.

Минимални изисквания:

- завършено средно образование;

Характер на работата: организиране и участие в срещи за привличане на потребители в центровете. Мотивиране на потребителите към редовно посещение в центровете. Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи. Подпомага специалистите. Извършва работа на терен.

 

Помощен персонал/ Чистач, хигиенист/ „Майчин център“ с. Литаково – 1 лице.

Минимални изисквания:

-          завършено основно образование.

Характер на работата: почистват, презареждат с материали и извършват основно поддържане на помещенията; доставят куриерски пратки; следят за поддържане на постоянна температура в помещенията.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- декларация съгласие – по образец

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 14.12.2022г. до 30.12.2022г.  включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“13.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

 

За допълнителни въпроси: 0723/69 126

 

Списък от файлове
Заявление - образец
Автобиография (CV) - образец
Декларация за съгласие - образец
Приложение 4 - Списък допуснати кандидати
Приложение 4а - Списък недопуснати кандидати
Приложение 5 - Списък класирани

Назад

Последни обяви

Prev Next