Публично обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2019 година.

02 Септември 2020 Прочетена 88

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбите  на  чл.140, ал.4 от  Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 14.09.2020 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Ботевград“ находяща се  в  сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане  на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2019 година.

Материалите за публичното обсъждане са на разположение от 04.09.2020г. на официалната  интернет страницата на община Ботевград.

Обсъждането ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки  свързани с  пандемията от COVID 19.

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:/п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

                                                

 

Списък от файлове
Извънбюджетни сметки и фондове
Операции с финансови активи и пасиви
Отчет на капиталовите разходи
Приходи, помощи и дарения
Разходи - рекапитулация по параграфи
Трансфери и временни безлихвени заеми

Назад

Последни обяви

Prev Next