Община Ботевград обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

20 Август 2020

 

Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал. 7 и ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 14, ал. 2, ал. 3 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №45/ 27.02.2020 г. на Общински съвет – Ботевград 

        обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска  собственост:  

          - Обособена част от помещение (бивша столова) с площ от 300.00 кв.м., част от сутерена на сграда с идентификатор 05815.302.479.5 със застроена площ 953 кв.м., предназначение на сградата: сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.479 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 13 665 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, УПИ І, кв. 31 по регулационния план на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ул. „Княз Александър Батенберг” №14, съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.1049, 05815.302.1052, 05815.302.1050, 05815.302.1017,

при следните условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена:

- за кандидати за участие - юридически лица с нестопанска цел – 750.00 лв. без ДДС.

- за всички останали кандидати за участие – 1500.00 лв. без ДДС. 

2. Срок на договора за наем – 10 (десет) години от датата на сключване на договора;

3. Предназначение на обособената част – да се използва за дейности свързани с развитието на физкултурата и спорта;

4. Извършване на основен ремонт на помещението – размерът на инвестицията да бъде не по-малко от 30 000.00 (тридесет хиляди) лева;

5. 50% от стойността на инвестицията да бъде за сметка на наема, но за не по-дълъг срок от 24 месеца;

6.  Изграждане на отделен (самостоятелен) вход към обособената част.

Критерии за оценяване:

1. Конкурсна наемна месечна цена – К1 - най-високата предложена цена получава максимален брой от 100 точки, като за всяка следваща низходяща цена К1 се изчислява по формулата:

К1 = съответната предложена месечна наемна цена Х 100

              най-високата предложена месечна наемна цена

2. Размер на инвестицията – К2 - предложената най-висока стойност на инвестиция получава максимален брой от 100 точки, като за всяка следваща низходяща стойност К2 се изчислява по формулата:

К2 = съответната предложена стойност на инвестиция Х 100

              най-високата предложена стойност на инвестиция

3.  Краен резултат за оценяване: К = К1+К2

Конкурсна документация за участие в публично оповестения конкурс се закупува в касата на партера на  Общината срещу 30.00 (тридесет) лева без ДДС до 17,30 ч. в деня предхождащ търга.

          Кандидатите за участие в публично оповестения конкурс могат да извършат оглед на обособената част, предмет на конкурса след закупуване на конкурсна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред директора на ОУ „Васил Левски”.

Кандидатите за участие в публично оповестения конкурс внасят  депозит в размер на 900.00 (деветстотин) лева при кандидатстване на юридически лица с нестопанска цел и 1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева при кандидатстване на всички останали кандидати по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF.

Кандидатите за участие в публично оповестения конкурс подават писмено заявление за участие по образец, поставено голям запечатан плик в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ конкурса. Върху плика се изписват имената и адрес за кореспонденция на участниците и пълното наименование на предмета на публично оповестения конкурс. Заявленията за участие в публично оповестения конкурс се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград.

В големия запечатан плик се поставят следните документи, описани в конкурсната документация:

    -  платежен документ  за внесен депозит за участие;

-  документ за закупена конкурсна документация;

-  декларация по образец за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обособената част;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Предложение по условията на конкурса по образец - запечатано в отделен малък плик, надписан „Предложение”, както и наименованието на участника. 

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в конкурса.

            Публичният оповестения конкурс ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

            При необходимост, последващ конкурс ще се  проведе на   17.09.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/69-159.

 

Назад