Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – публична общинска собственост

20 Март 2020

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №39/ 27.02.2020 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена

                                                                 ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на обособена част от недвижим имот -  публична общинска собственост:

Помещение (училищна лавка), с площ от 45.00 кв.м., част от партерен етаж на сграда  с идентификатор 05815.302.759.1 със ЗП – 1136 кв.м., предназначение: сграда за образование, етажи: 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.304.759 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 7 861 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование, УПИ І, кв. 178 по регулационния план на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ж.к. „Васил Левски”, ул. „Адриян Атанасов” №8, , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лв., без ДДС. Помещението да се използва в регламентирания от МОН учебен период на годината.  

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието пред директора на ОУ „Кирил и Методий”.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 250.00 (двеста и петдесет ) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.04.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   14.04.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая № 45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад