Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – общинска собственост

01 Септември 2022г.

           Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №124/ 15.05.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена:  

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,  на част от недвижим имот – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем търговски обект (без заведения за хранене и развлечение и без консумация на място в търговския обект на храни и напитки), представляваща:

            терен №5 с размери 4.00 м. х 6.00 м., с площ 24 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 05815.302.16 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Плиска“, УПИ I, кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград (пред бл. 14 в ж.к. „Саранск“),  при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева по сметка на Община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF  в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

         Освобождаването на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

           На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

           Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация на община Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

          Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           - документ за внесен депозит;

         - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга. 

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж на Общинска администрация на община Ботевград.

           Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.09.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   27.09.2021 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия.

 

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад