Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху част от недвижим имот - частна общинска собственост

13 Май 2022

Община Ботевград на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ. Буква Б на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г., Решение №72/ 31.03.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на  начална тръжна пазарна цена и даване съгласие за учредяване право на строеж, 

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж върху част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща:

        - Терен с площ 42.00 кв. м. за построяване на  сграда за обществено обслужване в УПИ XXVI-за обществено обслужваща дейност и трафопост в кв. 2 по регулационния план на с. Врачеш, разположена на уличната регулационната линия и на страничната регулационна линия с УПИ XXV за малкоетажно, свързано застрояване на сгради при покриване на калканните им стени, съобразно предвижданията на ЧИЗРП на кв. 2, с. Врачеш, одобрено със Заповед №324/ 20.06.2000 г.  и Проект за изменение ПУП – ПР на УПИ XXVI в кв. 2, с. Врачеш , одобрен със Заповед №СА-35/ 27.05.2010 г., при начална тръжна цена в размер на 4 183.00 (четири хиляди сто осемдесет и три) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

   Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред кметство с. Врачеш.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 500.00 (петстотин) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

 Заявленията за участие в публичен търг (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ деня на търга. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатания голям плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 26.05.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   02.06.2022 г. и 09.06.2022 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

     За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон :  0723 / 69-159

 

Назад