Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост

14 Октомври 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  във връзка с  Решение №77/ 13.04.2020 г., изменено и допълнено с Решение №122/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевградза определяне на начална тръжна месечна наемна цена

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години,  на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща:

          Терен №8 с размери 3.60 м. на 3.60 м., с площ от 12.96 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект в УПИ ІV – за административни и търговски нужди в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00 (сто петдесет и шест) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

          Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева по сметка на Община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

          Освобождаването на депозитите за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

           Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ деня на провеждане на търга. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

           Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

     -  документ за внесен депозит;

          - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

               Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

            Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

             Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.10.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на партерен етаж на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

             При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   04.11.2020г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.    

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад