Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост

01 Юли 2020

 Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №120/ 28.05.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начална тръжна месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публичен търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, представляваща:

 - Обособена част от първи етаж с полезна площ от 60.00 кв. м. на Двуетажна масивна сграда „Младежки дом” със застроена площ 591 кв.м., първи етаж: кафе-сладкарница, зала и две стаи и втори етаж: заседателна зала, два кабинета и стая, година на построяване: 1985 г., находяща се в УПИ ХІІ, кв. 29 по регулационния план на с. Литаково, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 180.00 (сто и осемдесет) лева без ДДС.

 Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в кметство с. Литаково.

 Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста ) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

 Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

 Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ  за внесен депозит;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 16.07.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   23.07.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад