Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

16 Август 2019

 

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №36/ 28.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.28.401, целият с площ от 18.480 (осемнадесет дка, четиристотин и осемдесет хилядни) дка, начин на трайно ползване – гори и храсти земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: VІІІ, находящ се в местността "Белата кал", землището на гр. Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 240.24 (двеста и четиридесет лева и 24 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 50.00 (петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 05815.26.203, целият с площ от 4.214 (четири дка, двеста и четиринадесет хилядни) дка, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: ІХ, находящ се в местността "Белата кал", землището на гр. Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 54.78 (петдесет и четири лева и 78 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

3. Поземлен имот с идентификатор 05815.26.301, целият с площ от 3.830 (три дка, осемстотин и тридесет хилядни) дка, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: ІV, находящ се в местността "Белата кал", землището на гр. Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 57.45 (петдесет и седем лева и 45 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.
Освобождаването на депозитите за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Заявленията за участие в публичните  търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 
- документ за внесен депозит;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 30.08.2019 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   09.09.2019 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

 

 

Назад