Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот в землището на с. Рашково

14 Декември 2018

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №38/ 22.02.2018 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имот – частна общинска собственост:

Поземлен имот №062249, целият с площ от 1.330 дка, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността "Рашково", землището на с. Рошково, община Ботевград, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 25.27 (двадесет и пет лева и 27 ст.) лв.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10.00 (десет) лева, в касата на партера на Община Ботевград и подават заявление по образец за участие в търга в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатан голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- удостоверение от Община Ботевград,че кандидат не е лице неизправно по договор, сключен с общината;
- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси.
-  квитанция за внесен депозит;
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;
- оферта (предложение за цена по образец) - запечатана в отделен малък надписан плик.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.      

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.12.2018 г. от 11.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се  проведе на   04.01.2019 г.    от 11.00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159.

Назад