Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

19 Май 2022г.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г., актуализирана и допълнена с Решение №61/ 31.03.2022 г. и Решение №52/ 17.03.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

         Поземлен имот с идентификатор 05815.302.280 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 476  кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по преходен план: 73, квартал 2, парцел III, с административен адрес: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „Патриарх Евтимий“, граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.279,05815..302.1023, 05815.302.281, 05815.302.282 при начална тръжна пазарна цена в размер на 38 080.00 (тридесет и осем хиляди и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 3 808.00 (три хиляди и осемстотин и осем) лева  по сметка на община Ботевград в  „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

         Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПРУОИ само по банков път.    

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел ИД и ОС.

       Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

        Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ  за внесен депозит;

- документ за закупена тръжна документация;

- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 08.06.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   15.06.2022 г. и 22.06.2022 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

 

Назад