Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

01 Юни 2022

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №97/ 28.04.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

        Урегулиран поземлен имот I-44 с площ от 507 кв. м. в кв. 24 по регулационния план на с. Липница, граници на поземления имот: улица, от три страни земеделска земя, при начална тръжна пазарна цена в размер на 6 813.00 (шест хиляди осемстотин и тринадесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 681.30 (шестстотин осемдесет и един лева и 30 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред кметския наместник на с. Липница.

        Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.06.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   24.06.2022 г. и 01.07.2022 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

 

Назад