Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

26 Март 2020

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., на Общински съвет - Ботевград и Решение №40/ 27.02.2020 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 80 по плана на с. Новачене, с урегулирана площ от 608 кв.м., граници на поземления имот: улица, УПИ І, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ІІІ, адрес на поземления имот: община Ботевград, с. Новачене, п.к. 2167, кв. 80, при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 405.00 (три хиляди четиристотин  и пет) лева, без ДДС.

Тръжната документация, за участие в публичния търг се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30.00 (тридесет) лева без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 340.50 (четиристотин четиридесет и седем лева и 20 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.
Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Новачене.

Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подава (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 09.04.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   16.04.2020 г. и 23.04.2020 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад