Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост.

23 Май 2022

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №61/31.03.2022 г. и във връзка с Решение №99/28.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

ОБЯВЯВА

 публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи: 

1.1. Терен №1 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.2. Терен №2 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.3. Терен №3 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на  500.00 (петстотин) лева за всеки един от терените, за който кандидатстват, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търговете, тъй като са за отдаване под наем.

  Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на мястото – предмет на публичния търг.

       Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

- документ за внесен депозит;

      - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 06.06.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” /първи етаж/ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   13.06.2022 г.  от 11.00 часа на същото място при същите условия.

       За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад