Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на части от недвижим имот - частна общинска собственост

16 Юли 2020

             Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №138/ 25.06.2020 г. на Общински съвет Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години на части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващи:

          1. Помещение с площ от 22 кв.м., находящо се в ляво от входа на първи  етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 77.00 (седемдесет и седем) лева без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в кметство с. Новачене.

  Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

  Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

         2. Обособена част, състояща се от три помещения с обща площ от 45 кв.м., находяща се  срещу входа на първи  етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 158.00 (сто петдесет осем) лева без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в в кметство с. Новачене.

         Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 200.00 (двеста) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

  Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

  3. Помещение с площ от 13 кв.м., находящо се в дясно от входа на първи  етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46.00 (четиридесет и шест) лева без ДДС.

          Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в в кметство с. Новачене.

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 60.00 (шестдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

  Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

          4. Помещение с площ от 18 кв.м., находящо се в дясно до входа на първи  етаж на двуетажна масивна сграда, застроена в УПИ I, кв. 29 по регулационния план на с. Новачене, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63.00 (шестдесет и три) лева без ДДС.

          Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието в в кметство с. Новачене.

          Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17,30 часа на деня предхождащ търга. 

  Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

  Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

       Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

        Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведе на 31.07.2020 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

        При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   07.08.2020 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

 За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и

телефон : 0723 / 69-159.

 

Назад