Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

09 Ноември 2023г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №35/23.02.2023 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни годишни наемни цени на земеделски земи, 

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 43788.220.35, с площ от 4376 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план: 220035, местонахождение на имота: област Софийска, община Ботевград, с. Липница, местност "Нешовци", граници на имота: 43788.220.44; 43788.220.38; 43788.219.143, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 113.78 (сто и тринадесет лв. и 78 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Поземлен имот с идентификатор 43788.220.36, с площ от 5703 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, номер по предходен план: 220036, местонахождение на имота: област Софийска, община Ботевград, с. Липница, местност "Нешовци", граници на имота: 43788.220.44; 43788.220.37; 43788.220.38, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 148.28 (сто четиридесет и осем лв. и 28 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 70.00 (седемдесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 22.11.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на  29.11.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад