Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи

08 Юни 2023г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №35/23.02.2023 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години, на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Новачене, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 51946.543.2, с площ от 11763 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 543002, находящ се в област Софийска, община Ботевград, с. Новачене, местност "Предела", граници на имота: 51946.543.9; 51946.543.8; 51946.543.7; 51946.543.6; 51946.543.5; 51946.543.4; 51946.543.3, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 305.84 (триста и пет лв. и 84 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Поземлен имот с идентификатор 51946.544.2, с площ от 4245 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 544002, находящ се в област Софийска, община Ботевград, с. Новачене, местност "Гарванска чука", граници на имота: 51946.543.1; 51946.544.1; 51946.544.3; 51946.723.3, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 110.37 (сто и десет лв. и 37 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 50.00 (петдесет) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

3. Поземлен имот с идентификатор 51946.544.7, с площ от 14820 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план: 544007, находящ се в област Софийска, община Ботевград, с. Новачене, местност "Предела", граници на имота: 51946.544.6; 51946.544.5; 51946.544.4; 51946.544.1; 51946.544.8; 51946.544.9; 51946.540.6; 51946.723.3, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 385.32 (триста осемдесет и пет лв. и 32 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 190.00 (сто и деветдесет) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 21.06.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   28.06.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.          

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад