Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи, за срок от 1 /една/ стопанска година.

18 Юли 2023г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград,  Решение №32/23.02.2023 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ:  

Списък документи
Обява
Назад