Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

24 Ноември 2020

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г., актуализирана и допълнена с Решение №212/ 24.09.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №248/ 29.10.2020 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.69 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 284 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ III, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 6 390.00 (шест хиляди триста и деветдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС      

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 639.00 (шестстотин тридесет и девет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.70 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 296 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 6 660.00 (шест хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 666.00 (шестстотин шестдесет и шест) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

3. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.71 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 328 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, УПИ IV, кв. 190 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 7 380.00 (седем хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 738.00 (седемстотин триста и осемдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичните търгове могат да извършат оглед на имотите, предмет на търговете след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел ИД и ОС.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ  за внесен депозит;

- документ за закупена тръжна документация;

- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 10.12.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   17.12.2020 г. и 23.12.2020 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

Назад