Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

09 Юни 2021

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №61/ 25.03.2021 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

          1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.723 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1370 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за жилищни нужди; УПИ I, кв. 168, с адрес: гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.724, 05815.304.722, 05815.304.721, 05815.304.1587, 05815.304.1584, при начална тръжна цена в размер на 109 600.00 (сто и девет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.      

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 10 960.00 (десет хиляди деветстотин и шестдесет) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

         2. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.724 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 2479 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот за жилищни нужди; УПИ IХ, кв. 168, с адрес: гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.1510, 05815.304.722, 05815.304.721, 05815.304.723, 05815.304.1584, при начална тръжна цена в размер на 198 320 (сто деветдесет и осем хиляди триста и двадесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.      

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 19 832.00 (деветнадесет хиляди осемстотин тридесет и два) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.      

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Трудовец.

        Заявленията за участие в публичните търгове се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 часа на деня предхождащ деня на провеждането на търга. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 23.06.2021 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   30.06.2021 г. и 07.07.2021 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад