Е-Услуги

04 Февруари 2020г. Прочетена 8696
Е-Услуги

Електронни услуги, предоставяни от община Ботевград са достъпни чрез ПИК код от НАП  или от НОИ (изваждането им е безплатно от съответната структура) или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). тел 072366620

 

 

 

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Електронната услуга се заявява чрез попълване от заявителя на изискваните за услугата форма-заявление и съпътстващи документи. Заявлението се подава чрез портала eGov.bg

Система за сигурно електронно връчване

Чрез Системата за сигурно електронно връчване можете да връчите или получите документ от общинска администрация Ботевград. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис.

 

 

Електронни услуги, предоставяни от община Ботевград

 

УРИ

Услуга

1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1989

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1990

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1994

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1996

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2001

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2005

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2008

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2012

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2016

Издаване на удостоверение за наследници

2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2023

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027

Издаване на скици за недвижими имоти

2029

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2031

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2033

Възстановяване или промяна на име

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2035

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2041

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2047

Категоризация на места за настаняване

2048

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2053

Припознаване на дете

2054

Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2067

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2069

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2073

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2078

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2081

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2082

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083

Издаване на виза за проектиране

2084

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2086

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2087

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2099

Справки (устни и писмени) от кадастъра

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2105

 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2111

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112

Издаване на разрешение за строеж

2113

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115

Попълване/поправка на кадастрален план

2117

Одобряване на подробен устройствен план

2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2122

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2123

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2127

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2130

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2131

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние

2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2391

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2517

 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518

Изменение на план на новообразувани имоти

2519

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2834

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

3087

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122

Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

9401

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9404

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък


Назад