Е-Услуги

04 Февруари 2020 Прочетена 3087
Е-Услуги

Електронни услуги, предоставяни от община Ботевград са достъпни чрез ПИК код от НАП  или от НОИ (изваждането им е безплатно от съответната структура) или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). тел 072366620

 

 

 

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Електронната услуга се заявява чрез попълване от заявителя на изискваните за услугата форма-заявление и съпътстващи документи. Заявлението се подава чрез портала eGov.bg

Система за сигурно електронно връчване

Чрез Системата за сигурно електронно връчване можете да връчите или получите документ от общинска администрация Ботевград. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис.

 

 

Електронни услуги, предоставяни от община Ботевград

 

УРИ

Услуга

1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1990

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1996

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2008

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2016

Издаване на удостоверение за наследници

2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033

Възстановяване или промяна на име

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2035

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2073

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2078

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2080

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2082

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2086

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2105

 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2108

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2123

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2131

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние

2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2519

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2834

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


Назад

Последни новини

Prev Next