000257-2017-0005 - „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” с осем обособени позиции

18 Януари 2017

000257-2017-0005 - „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията  - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” с осем обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“
Обособена позиция 2: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“
Обособена позиция 3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“
Обособена позиция 4: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”
Обособена позиция 5: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1“
Обособена позиция 6: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2“
Обособена позиция 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“
Обособена позиция 8:  „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4“

 

 

Техчническа Документация - свали от тук

Документация
Документация
23 Януари 2017
Обявление
Обявление
23 Януари 2017
Обявление възложена поръчка
18 Октомври 2017
Обявление за приключване на договор ОП4
11 Януари 2019
Обявление за приключване на договор за ОП3
17 Април 2019
Обявление за приключване на договор ОП5
04 Юни 2019
Обявление за приключване на договор ОП7
25 Юни 2019
Обявление за приключване на договор ОП6
25 Юни 2019
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
28 Ноември 2019
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 2
28 Ноември 2019
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 8
28 Ноември 2019
Решение
Решение
23 Януари 2017
Решение за избор на изпълнител
24 Август 2017
Договори
Договор Технострой об. п-я 1
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 2
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 3
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 4
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 5
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 6
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 7
18 Октомври 2017
Договор Технострой об.п-я 8
18 Октомври 2017
Допълнително споразумение №1 към договор за ОП3
15 Февруари 2019
Допълнително споразумение към Договор за обособена позиция 7
05 Декември 2018
Протоколи
Протокол № 2
15 Юни 2017
Протокол №6
24 Август 2017
Протокол №1
24 Август 2017
Протокол №5
24 Август 2017
Протокол №4
24 Август 2017
Протокол №3
24 Август 2017
Доклад
24 Август 2017
Файлове за преглед
Образци
23 Януари 2017
Разяснение 1
16 Февруари 2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
08 Август 2017
Назад