000257-2017-0005 - „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” с осем обособени позиции

18 Януари 2017г.

000257-2017-0005 - „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията  - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020” с осем обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“
Обособена позиция 2: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“
Обособена позиция 3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“
Обособена позиция 4: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”
Обособена позиция 5: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1“
Обособена позиция 6: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2“
Обособена позиция 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“
Обособена позиция 8:  „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4“

 

 

Техчническа Документация - свали от тук

Документация
Документация
23 Януари 2017г.
Обявление
Обявление
23 Януари 2017г.
Обявление възложена поръчка
18 Октомври 2017г.
Обявление за приключване на договор ОП4
11 Януари 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП3
17 Април 2019г.
Обявление за приключване на договор ОП5
04 Юни 2019г.
Обявление за приключване на договор ОП7
25 Юни 2019г.
Обявление за приключване на договор ОП6
25 Юни 2019г.
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
28 Ноември 2019г.
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 2
28 Ноември 2019г.
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 8
28 Ноември 2019г.
Решение
Решение
23 Януари 2017г.
Решение за избор на изпълнител
24 Август 2017г.
Договори
Договор Технострой об. п-я 1
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 2
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 3
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 4
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 5
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 6
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 7
18 Октомври 2017г.
Договор Технострой об.п-я 8
18 Октомври 2017г.
Допълнително споразумение №1 към договор за ОП3
15 Февруари 2019г.
Допълнително споразумение към Договор за обособена позиция 7
05 Декември 2018г.
Протоколи
Протокол № 2
15 Юни 2017г.
Протокол №6
24 Август 2017г.
Протокол №1
24 Август 2017г.
Протокол №5
24 Август 2017г.
Протокол №4
24 Август 2017г.
Протокол №3
24 Август 2017г.
Доклад
24 Август 2017г.
Файлове за преглед
Образци
23 Януари 2017г.
Разяснение 1
16 Февруари 2017г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
08 Август 2017г.
Назад