00257-2016-0011 „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, с осем обособени

05 Декември 2016г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, с осем обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“

Обособена позиция 2: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 4: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”

Обособена позиция 5: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1“

Обособена позиция 6: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2“

Обособена позиция 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“

Обособена позиция 8:  „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4“

Техническа документация

Документация
Документа
09 Декември 2016г.
Техническа документация
09 Декември 2016г.
Обявление
Обявление
08 Декември 2016г.
Обявление за възложена поръчка
13 Януари 2017г.
Решение
Решение
08 Декември 2016г.
Решение прекратяване
22 Декември 2016г.
Файлове за преглед
Образци
09 Декември 2016г.
Назад