00257-2016-0011 „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, с осем обособени

05 Декември 2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, с осем обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“

Обособена позиция 2: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 3: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 4: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”

Обособена позиция 5: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1“

Обособена позиция 6: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 2“

Обособена позиция 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“

Обособена позиция 8:  „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4“

Техническа документация

Документация
Документа
09 Декември 2016
Техническа документация
09 Декември 2016
Обявление
Обявление
08 Декември 2016
Обявление за възложена поръчка
13 Януари 2017
Решение
Решение
08 Декември 2016
Решение прекратяване
22 Декември 2016
Файлове за преглед
Образци
09 Декември 2016
Назад