00257-2016-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - бл. „Христо Ботев“ и бл. „Здравец“ в гр. Ботевград

20 Декември 2016

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране,строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - бл. „Христо Ботев“ и бл. „Здравец в гр. Ботевград“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Многофамилна жилищна сграда - бл. „Здравец“, с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“, № 4“

Обособена позиция 2: „Многофамилна жилищна сграда - бл. „Христо Ботев“, с административен адрес: гр. Ботевград, бул. „3 – ти март“, № 81“

 

 

 

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация
27 Декември 2016
Техническа документация
27 Декември 2016
Обявление
Обявление
23 Декември 2016
Обявление за възложена поръчка ОП1
14 Септември 2017
Обявление за възложена поръчка ОП2
02 Февруари 2018
Обявление за приключване на договор ОП1
28 Декември 2018
Обявление за приключване на договор ОП2
04 Юни 2019
Решение
Решение
23 Декември 2016
Решение за измение
06 Януари 2017
Решение избор на изпълнител
07 Юли 2017
Договори
Проект на договор
06 Януари 2017
Договор обособена позиция 1
14 Септември 2017
Договор обособена позиция 2
02 Февруари 2018
Протоколи
Протокол № 2
18 Април 2017
Доклад
07 Юли 2017
Протокол № 1
07 Юли 2017
Протокол № 3
07 Юли 2017
Протокол № 4
07 Юли 2017
Протокол № 5
07 Юли 2017
Файлове за преглед
Образци
27 Декември 2016
Становище Етап I
27 Декември 2016
Становище Етап II
03 Януари 2017
Разяснение 1
20 Януари 2017
Разяснение 2
24 Януари 2017
Разяснение 3
27 Януари 2017
Разяснение 4
03 Февруари 2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
30 Юни 2017
Назад