00257-2016-0014 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на 12 (дванадесет) одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС №18 от 02.02.2015 г.“, в две обособени позиции"

23 Декември 2016
„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията  - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на 12 (дванадесет) одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.“, с две обособени позиции
Документация
Документация Строителен надзор ОП-23
28 Декември 2016
Обявление
Обявление надзор НПЕЕМЖС
28 Декември 2016
Обявление за възложена поръчка
05 Юли 2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция 2
23 Декември 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Обособена позиция 1
23 Декември 2019
Решение
Решение ОП-23 НПЕЕМЖС
28 Декември 2016
Решение за избор изпълнител
12 Май 2017
Договори
Договор ОП1
05 Юли 2017
Договор ОП2
05 Юли 2017
Протоколи
Протокол № 2
16 Март 2017
Протокол № 1
12 Май 2017
Протокол №3
12 Май 2017
Протокол №4
12 Май 2017
Протокол №5
12 Май 2017
Протокол №6
12 Май 2017
Файлове за преглед
Образци Строителен надзор НПЕЕМЖС
28 Декември 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
28 Април 2017
Доклад
12 Май 2017
Приложения договор ОП1
05 Юли 2017
Приложения договор ОП2
05 Юли 2017
Назад