00257-2017-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции”

13 Януари 2017г.
„Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”
Обособена позиция 2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС”
Обособена позиция 3: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци”Важно: С решение №ОП-12 от 26.01.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка.
Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нова документация, нов образец № 2.1, № 2.2, № 2.3 и нови проекти за договори.
За улеснение на участниците: Промените в документацията за участие са следните:
1.Изменя се Документацията, като: в т. 3 "Източници на финансиране" Да се чете: "Доставката, предмет на настоящата поръчка, се финансира с бюджетни средства". Доставките по обособени позиции № 2 и № 3 ще се заплащат със средства от бюджета съответно на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци” и на Общинско предприятие „БКС”. В т.9.2 се допълва методика по обособени позиции.
2.Изменя се т.4 на  Образец № 2.1, 2.2 и 2.3 като отпада втората част на изречението: ..."обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в размер на 5% от общата Цена без ДДС, посочена в Ценовата оферта)".
3. Доставките по Обособени позиции № 2 и  № 3 ще се фактурират и съответно заплащат на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"  и ОП "БКС", като промените са отразени в чл. 2, ал. 2 и 3  в чл. 5, ал. 6 (6) от проекта на договор.
Документация
Документация
18 Януари 2017г.
Документация - нова
26 Януари 2017г.
Обявление
Обявление
16 Януари 2017г.
Решение
Решение
16 Януари 2017г.
Решение за изменение
26 Януари 2017г.
Решение за прекратяване
10 Февруари 2017г.
Договори
Проект на договор 1
18 Януари 2017г.
Проект на договор 2
18 Януари 2017г.
Проект на договор 3
18 Януари 2017г.
Проект на договор ОП1-нов
26 Януари 2017г.
Проект на договор ОП2-нов
26 Януари 2017г.
Проект на договор ОП3-нов
26 Януари 2017г.
Файлове за преглед
Образци
18 Януари 2017г.
НОВ ОБРАЗЕЦ №2.1
26 Януари 2017г.
НОВ ОБРАЗЕЦ №2.2
26 Януари 2017г.
НОВ ОБРАЗЕЦ №2.3
26 Януари 2017г.
Назад