00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

18 Януари 2017

00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

 

Важно: С решение №ОП-15 от 03.02.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка, в частта проект на договор. Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нов проект за договор.

Документация
Документация
23 Януари 2017
Обявление
Обявление
23 Януари 2017
Обявление за възложена поръчка
25 Юли 2017
Решение
Решение
23 Януари 2017
Решение за избор на изпълнител
09 Юни 2017
Решение за промяна на изпълнител
23 Юни 2017
Решение прекратяване
05 Юли 2017
Договори
Проект на договор
23 Януари 2017
Протоколи
Протокол № 2
21 Април 2017
Протокол №1
09 Юни 2017
Протокол №3
09 Юни 2017
Протокол №4
09 Юни 2017
Файлове за преглед
Образци
23 Януари 2017
Технически спецификации
23 Януари 2017
Разяснение 1
03 Февруари 2017
Решение за изменение
06 Февруари 2017
Проект на договор НОВ
06 Февруари 2017
Съобщение цени
18 Май 2017
Доклад
09 Юни 2017
Назад