00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

18 Януари 2017г.

00257-2017-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

 

Важно: С решение №ОП-15 от 03.02.2017г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка, в частта проект на договор. Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нов проект за договор.

Документация
Документация
23 Януари 2017г.
Обявление
Обявление
23 Януари 2017г.
Обявление за възложена поръчка
25 Юли 2017г.
Решение
Решение
23 Януари 2017г.
Решение за избор на изпълнител
09 Юни 2017г.
Решение за промяна на изпълнител
23 Юни 2017г.
Решение прекратяване
05 Юли 2017г.
Договори
Проект на договор
23 Януари 2017г.
Протоколи
Протокол № 2
21 Април 2017г.
Протокол №1
09 Юни 2017г.
Протокол №3
09 Юни 2017г.
Протокол №4
09 Юни 2017г.
Файлове за преглед
Образци
23 Януари 2017г.
Технически спецификации
23 Януари 2017г.
Разяснение 1
03 Февруари 2017г.
Решение за изменение
06 Февруари 2017г.
Проект на договор НОВ
06 Февруари 2017г.
Съобщение цени
18 Май 2017г.
Доклад
09 Юни 2017г.
Назад