00257-2017-0017 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

17 Август 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

 

 

Документация
Документация
18 Август 2017
Обявление
Обявление
18 Август 2017
Обявление за възложена поръчка
11 Декември 2017
Решение
Решение
18 Август 2017
Решение за избор на изпълнител
01 Ноември 2017
Договори
Проекто договор
18 Август 2017
Договор
11 Декември 2017
Протоколи
Протокол №2
28 Септември 2017
Доклад
01 Ноември 2017
Протокол №1
01 Ноември 2017
Протокол №3
01 Ноември 2017
Протокол №4
01 Ноември 2017
Протокол №5
01 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
18 Август 2017
Технически спецификации
18 Август 2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
20 Октомври 2017
Назад