00257-2017-0018 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Обособена позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

31 Август 2017г.
Документация
Документация
31 Август 2017г.
Обявление
Обявление
31 Август 2017г.
Обявление за възложена поръчка
18 Декември 2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП1
08 Февруари 2019г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП2
23 Март 2020г.
Решение
Решение
31 Август 2017г.
Решение №21 за избор на изпълнител
03 Ноември 2017г.
Договори
Проект на договор ОП 1
31 Август 2017г.
Проект на договор ОП 2
31 Август 2017г.
Договор - Обособена позиция 1
18 Декември 2017г.
Договор - Обособена позиция 2
18 Декември 2017г.
Допълнително споразумение
05 Юли 2018г.
Допълнително споразумение 2
04 Януари 2019г.
Допълнително споразумение 3
09 Май 2019г.
Протоколи
Протокол 3
03 Ноември 2017г.
Протокол № 1
03 Ноември 2017г.
Протокол № 2
03 Ноември 2017г.
Протокол по чл. 181 от ЗОП
03 Ноември 2017г.
Файлове за преглед
Образци
31 Август 2017г.
Съобщение - отваряне на ценови
23 Октомври 2017г.
Назад