00257-2017-0018 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Обособена позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

31 Август 2017
Документация
Документация
31 Август 2017
Обявление
Обявление
31 Август 2017
Обявление за възложена поръчка
18 Декември 2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП1
08 Февруари 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП2
23 Март 2020
Решение
Решение
31 Август 2017
Решение №21 за избор на изпълнител
03 Ноември 2017
Договори
Проект на договор ОП 1
31 Август 2017
Проект на договор ОП 2
31 Август 2017
Договор - Обособена позиция 1
18 Декември 2017
Договор - Обособена позиция 2
18 Декември 2017
Допълнително споразумение
05 Юли 2018
Допълнително споразумение 2
04 Януари 2019
Допълнително споразумение 3
09 Май 2019
Протоколи
Протокол 3
03 Ноември 2017
Протокол № 1
03 Ноември 2017
Протокол № 2
03 Ноември 2017
Протокол по чл. 181 от ЗОП
03 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
31 Август 2017
Съобщение - отваряне на ценови
23 Октомври 2017
Назад