00257-2017-0019 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП “БКС”

19 Септември 2017г.
Обявление
Обявление за възложена поръчка
18 Октомври 2017г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
26 Април 2018г.
Решение
Решение за откриване на процедура
19 Септември 2017г.
Договори
Договор
18 Октомври 2017г.
Назад