00257 - 2018 - 0001 - Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Славейков” № 21 и № 23

22 Януари 2018

 

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация Етап 3- 2018
24 Януари 2018
Методика за оценка
24 Януари 2018
Техническа спецификация
24 Януари 2018
Техническа документация
24 Януари 2018
Обявление
Обявление Етап 3 - 2018
24 Януари 2018
Становище АОП
24 Януари 2018
Окончателно Становище АОП
06 Февруари 2018
Писмени мотиви по чл. 232, ал. 7 ЗОП
06 Февруари 2018
Обявление за възложена поръчка
28 Май 2018
Решение
Решение Етап 3 - 2018
24 Януари 2018
Решение за прекратяване на обществена поръчка
04 Май 2018
Договори
Проект на договор
24 Януари 2018
Протоколи
Протокол № 2
09 Март 2018
Файлове за преглед
Образци Етап 3-2018
24 Януари 2018
Назад