00257-2018-0003 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

01 Февруари 2018


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"
Обособена позиция № 2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"
Обособена позиция № 3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

Обявление
Обявление за възложена поръчка
01 Март 2018
Обявление за приключване на дoговор ОП1
25 Февруари 2019
Обявление за приключване на дoговор ОП2
25 Февруари 2019
Обявление за приключване на дoговор ОП3
25 Февруари 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
01 Февруари 2018
Договори
Договор
01 Март 2018
Назад