00257-2018-0003 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции

01 Февруари 2018г.


Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград"
Обособена позиция № 2: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "БКС"
Обособена позиция № 3: "Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП "Регионално депо за неопасни отпадъци"

Обявление
Обявление за възложена поръчка
01 Март 2018г.
Обявление за приключване на дoговор ОП1
25 Февруари 2019г.
Обявление за приключване на дoговор ОП2
25 Февруари 2019г.
Обявление за приключване на дoговор ОП3
25 Февруари 2019г.
Решение
Решение за откриване на процедура
01 Февруари 2018г.
Договори
Договор
01 Март 2018г.
Назад