00257-2018-0004 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена“

06 Март 2018

Забележка:
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електронен вид. Образецът на ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. За допълнителна информация: Методическо указание изх.№МУ-4 от 02.03.2018г. на Агенцията по обществени поръчки.

Документация
Документация
06 Март 2018
Обявление
Обявление
06 Март 2018
Обявление за възложена поръчка
13 Септември 2018
Обявление за изменение
04 Октомври 2018
Обявление за приключен договор
20 Ноември 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
15 Април 2019
Решение
Решение
06 Март 2018
Решение за избор на изпълнител
28 Юни 2018
Договори
Договор
06 Март 2018
Договор - Обособена позиция № 1
13 Септември 2018
Договор - Обособена позиция № 2
13 Септември 2018
Допълнително споразумение 1
04 Октомври 2018
Протоколи
Протокол №2
28 Юни 2018
Протокол № 1
28 Юни 2018
Протокол №3
28 Юни 2018
Протокол по чл. 181 от ЗОП
28 Юни 2018
Файлове за преглед
КСС-Врачеш ОП 1
06 Март 2018
КСС-Скравена ОП 2
06 Март 2018
Образци
06 Март 2018
Техническа документация
06 Март 2018
Разяснение 1
16 Март 2018
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
29 Март 2018
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
12 Юли 2018
Назад