00257-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2- Централна площадна част“

09 Март 2018

Забележка:
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електронен вид. Образецът на ЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя ЕЕДОП не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. За допълнителна информация: Методическо указание изх.№МУ-4 от 02.03.2018г. на Агенцията по обществени поръчки.

Документация
Документация
13 Март 2018
Обявление
Обявление
12 Март 2018
Обявление за възложена поръчка
24 Януари 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
23 Март 2020
Решение
Решение
12 Март 2018
Решение за избор на изпълнител
04 Юли 2018
Решение за избор на изпълнител-06-11-18
06 Ноември 2018
Технически проекти
Технически проекти
13 Март 2018
Договори
Проект на договор
13 Март 2018
Договор
24 Януари 2019
Протоколи
Протокол № 2
30 Април 2018
Протокол №3
18 Май 2018
Доклад
04 Юли 2018
Протокол № 1
04 Юли 2018
Протокол №4
04 Юли 2018
Протокол №5
04 Юли 2018
Протокол от 17-10-18
06 Ноември 2018
Доклад-06112018
06 Ноември 2018
Файлове за преглед
Методика за оценка
13 Март 2018
Образци
13 Март 2018
Техническа спецификация
13 Март 2018
Количествена сметка
13 Март 2018
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
29 Март 2018
Разяснение
10 Април 2018
Съобщение за отваряне на цени
19 Юни 2018
Назад