00257-2018-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Славейков” № 21 и № 23

25 Май 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
28 Май 2018
Техническа спецификация
28 Май 2018
Проект на договор
28 Май 2018
Образци
28 Май 2018
Методика за оценка
28 Май 2018
Обявление
Обявление за поръчка
28 Май 2018
Обявление за възложена поръчка
26 Ноември 2018
Обявление за приключване на договор
26 Юни 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
28 Май 2018
Решение за избор на изпълнител
07 Септември 2018
Договори
Договор - "ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ" ЕООД
21 Ноември 2018
Протоколи
Протокол №2
24 Юли 2018
Доклад
07 Септември 2018
Протокол №4
07 Септември 2018
Протокол №1
07 Септември 2018
Протокол №3
07 Септември 2018
Файлове за преглед
Методическо указание
28 Май 2018
Техническа документация
28 Май 2018
Съобщение за отваряне на цени
16 Август 2018
Назад