00257-2018-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

05 Юни 2018

Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай ръка“, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“;

Обособена позиция 2: „Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция за популяризиране, прозрачност и информиране на общността за дейностите по проект„Подай ръка“, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Документация
Документация
06 Юни 2018
Обявление
Обявление за поръчка
06 Юни 2018
Обявление за възложена поръчка
04 Януари 2019
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 2
10 Юни 2020
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
10 Юни 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Юни 2018
Решение за избор на изпълнител
06 Ноември 2018
Договори
Проект на договор
06 Юни 2018
Договор ОП1
04 Януари 2019
Договор ОП2
04 Януари 2019
Протоколи
Протокол № 1
02 Август 2018
Протокол №2
02 Август 2018
Протокол №3
06 Ноември 2018
Протокол №4
06 Ноември 2018
Протокол №5
06 Ноември 2018
Протокол по 181
06 Ноември 2018
Файлове за преглед
Методическо указание
06 Юни 2018
Образци
06 Юни 2018
Разяснение
08 Юни 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
21 Септември 2018
Назад