00257-2018-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград“

05 Юни 2018

Обособена позиция 1: Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО- регион Ботевград“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция 2: Организиране на публични събития, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО- регион Ботевград“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Документация
Документация
07 Юни 2018
Методика
07 Юни 2018
Образци
07 Юни 2018
Технически спецификации
07 Юни 2018
Проект на договор
07 Юни 2018
Обявление
Обявление
07 Юни 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Юни 2018
Решение за прекратяване на обществената поръчка
15 Март 2023
Протоколи
Протокол 1
15 Март 2023
Файлове за преглед
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
07 Юни 2018
Единен наръчник за информация и комуникация
07 Юни 2018
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП отм.
21 Март 2023
Назад