00257-2018-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството.

03 Юли 2018

Забележка: Със съобщение с изх.№9400-2728/29.08.2018г. възложителят е спрял процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Документация
Документация
05 Юли 2018
Образци
05 Юли 2018
Проект
05 Юли 2018
Техническо задание
05 Юли 2018
Методика за определяне на комплексна оценка
05 Юли 2018
Методика за определяне на комплексна оценка - коригирана
23 Юли 2018
Обявление
Обявление за поръчка
05 Юли 2018
Обявление за възложена поръчка
22 Ноември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
05 Юли 2018
Решение за одобряване на обявление за изменение
23 Юли 2018
Решение за прекратяване на обществена поръчка
05 Ноември 2018
Файлове за преглед
Прединвестиционно проучване
05 Юли 2018
Разяснение 1
19 Юли 2018
Разяснениe 2
07 Август 2018
Разяснение 3
21 Август 2018
Съобщение за спиране на процедурата
29 Август 2018
Назад