00257-2018-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители за нуждата на община Ботевград“

27 Юли 2018

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,  ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
31 Юли 2018
Обявление
Обявление за поръчка
30 Юли 2018
Обявление за възложена поръчка
05 Март 2019
Обявление за приключване на договор
20 Октомври 2022
Решение
Решение за откриване на процедура
30 Юли 2018
Технически проекти
Технически спецификации
31 Юли 2018
Договори
Проект на договор
31 Юли 2018
Договор
05 Март 2019
Файлове за преглед
espd-request
31 Юли 2018
ЕЕДОП
31 Юли 2018
Образци
31 Юли 2018
Разяснение 1
17 Август 2018
Разяснение 2
20 Август 2018
Съобщение за спиране
17 Септември 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
30 Ноември 2018
Доклад
12 Декември 2018
Решение за избор на изпълнител
12 Декември 2018
Протокол № 1
12 Декември 2018
Протокол № 2
12 Декември 2018
Протокол № 3
12 Декември 2018
Протокол № 4
12 Декември 2018
Назад