00257-2019-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3”

02 Май 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП3
29 Март 2021
Документация
Документация
07 Май 2019
Технически спецификации
07 Май 2019
Образци
07 Май 2019
Проект на договор
07 Май 2019
Методика за определяне на комплексна оценка
07 Май 2019
Обявление
Обявление за поръчка
07 Май 2019
Обявление за възложена поръчка
27 Декември 2019
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 2
13 Януари 2020
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1
11 Февруари 2021
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП3
29 Март 2021
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП2
04 Октомври 2021
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Май 2019
Решение за определяне на изпълнител
10 Октомври 2019
Технически проекти
Техническа документация - Етап 3
07 Май 2019
Договори
Договор за обособена позиция 1
19 Декември 2019
Договор за обособена позиция 2
19 Декември 2019
Договор за обособена позиция 3
19 Декември 2019
Протоколи
Протокол 2
16 Август 2019
Протокол 1
10 Октомври 2019
Протокол 3
10 Октомври 2019
Протокол 4
10 Октомври 2019
Доклад
10 Октомври 2019
Файлове за преглед
Разяснение
17 Май 2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти
13 Септември 2019
Назад