00257-2019-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6”

02 Май 2019г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Май 2019г.
Технически спецификации
07 Май 2019г.
Образци
07 Май 2019г.
Проект на договор
07 Май 2019г.
Методика за определяне на комплексна оценка
07 Май 2019г.
Обявление
Обявление за поръчка
07 Май 2019г.
Обявление за възложена поръчка
11 Март 2020г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП4
14 Юни 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП2
04 Октомври 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1
04 Октомври 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП3
04 Октомври 2021г.
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Май 2019г.
Решение за определяне на изпълнител
20 Декември 2019г.
Технически проекти
Техническа документация - Етап 6
07 Май 2019г.
Договори
Договор за обособена позиция 1
09 Март 2020г.
Договор за обособена позиция 2
09 Март 2020г.
Договор за обособена позиция 3
02 Март 2020г.
Договор за обособена позиция 4
09 Март 2020г.
Протоколи
Протокол 2
24 Септември 2019г.
Протокол №1
20 Декември 2019г.
Протокол №3
20 Декември 2019г.
Протокол №4
20 Декември 2019г.
Доклад
20 Декември 2019г.
Файлове за преглед
Разяснение
17 Май 2019г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
26 Ноември 2019г.
Назад