00257-2019-0009 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор по проекти на Община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

29 Май 2019г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
03 Юни 2019г.
Техническа спецификация
03 Юни 2019г.
Методика за комплексна оценка за ОП 1 и ОП 2
03 Юни 2019г.
Методика за комплексна оценка от ОП 3 до ОП 6
03 Юни 2019г.
Образци
03 Юни 2019г.
Проект на договор
03 Юни 2019г.
Обявление
Обявление за поръчка
03 Юни 2019г.
Обявление за възложена обществена поръчка за обособена позиция 4
30 Март 2020г.
Обявление за възложена поръчка за ОП 1, 2, 3, 5 и 6
29 Юни 2020г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП1
04 Октомври 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП5
04 Октомври 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП6
04 Октомври 2021г.
Решение
Решение за откриване на процедура
03 Юни 2019г.
Решение за определяне на изпълнител
31 Януари 2020г.
Договори
Договор за обособена позиция 1
18 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 2
18 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 3
18 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 5
18 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 6
18 Юни 2020г.
Договор за обособена позиция 4
09 Март 2020г.
Протоколи
Протокол 2
12 Ноември 2019г.
Протокол 1
31 Януари 2020г.
Протокол 3
31 Януари 2020г.
Протокол 4
31 Януари 2020г.
Протокол 5
31 Януари 2020г.
Доклад
31 Януари 2020г.
Файлове за преглед
Техническа документация - Етап 1
03 Юни 2019г.
Техническа документация - Етап 2
03 Юни 2019г.
Техническа документация - Етап 3
03 Юни 2019г.
Техническа документация - Етап 4
03 Юни 2019г.
Техническа документация - Етап 5
03 Юни 2019г.
Техническа документация - Етап 6
03 Юни 2019г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
18 Декември 2019г.
Назад