00257-2019-0009 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор по проекти на Община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

29 Май 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
03 Юни 2019
Техническа спецификация
03 Юни 2019
Методика за комплексна оценка за ОП 1 и ОП 2
03 Юни 2019
Методика за комплексна оценка от ОП 3 до ОП 6
03 Юни 2019
Образци
03 Юни 2019
Проект на договор
03 Юни 2019
Обявление
Обявление за поръчка
03 Юни 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
03 Юни 2019
Решение за определяне на изпълнител
31 Януари 2020
Протоколи
Протокол 2
12 Ноември 2019
Протокол 1
31 Януари 2020
Протокол 3
31 Януари 2020
Протокол 4
31 Януари 2020
Протокол 5
31 Януари 2020
Доклад
31 Януари 2020
Файлове за преглед
Техническа документация - Етап 1
03 Юни 2019
Техническа документация - Етап 2
03 Юни 2019
Техническа документация - Етап 3
03 Юни 2019
Техническа документация - Етап 4
03 Юни 2019
Техническа документация - Етап 5
03 Юни 2019
Техническа документация - Етап 6
03 Юни 2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения
18 Декември 2019
Назад