00257-2019-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград”

13 Юни 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
18 Юни 2019
Технически спецификации
18 Юни 2019
Методика за комплексна оценка
18 Юни 2019
Образци
18 Юни 2019
Проект на договор
18 Юни 2019
Обявление
Обявление за поръчка
17 Юни 2019
Обявление за възложена поръчка
17 Октомври 2019
Обявление за приключване на договор
10 Юни 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
17 Юни 2019
Решение за определяне на изпълнител
05 Септември 2019
Договори
Договор
06 Ноември 2019
Протоколи
Протокол №1
05 Септември 2019
Протокол №2
05 Септември 2019
Протокол №3
05 Септември 2019
Протокол №4
05 Септември 2019
Доклад
05 Септември 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
18 Юни 2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения
29 Август 2019
Назад