00257-2019-0011 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по шест проекта на община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с шест обособени позиции“

25 Юни 2019
Документация
Документация
26 Юни 2019
Технически спецификации
26 Юни 2019
Проект на договор
26 Юни 2019
Образци
26 Юни 2019
Обявление
Обявление за поръчка
26 Юни 2019
Обявление за възложена поръчка
13 Януари 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
26 Юни 2019
Решение за удължаване на срок за подаване на оферти
18 Юли 2019
Решение за определяне на изпълнител
25 Октомври 2019
Договори
Договор за обособена позиция 1
23 Януари 2020
Договор за обособена позиция 2
23 Януари 2020
Договор за обособена позиция 3
23 Януари 2020
Договор за обособена позиция 4
23 Януари 2020
Договор за обособена позиция 5
23 Януари 2020
Договор за обособена позиция 6
23 Януари 2020
Протоколи
Протокол 1
25 Октомври 2019
Протокол 2
25 Октомври 2019
Протокол 3
25 Октомври 2019
Протокол 4
25 Октомври 2019
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
25 Октомври 2019
Файлове за преглед
Съобщение за отваряне на ценови предложения
20 Септември 2019
Назад