00257-2019-0012 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня на територията на община Ботевград”; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2броя, в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”; Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

15 Юли 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
18 Юли 2019
Техническа спецификация
18 Юли 2019
Обявление
Обявление за поръчка
18 Юли 2019
Обявление за възложена поръчка
20 Ноември 2019
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция 2
25 Ноември 2019
Обявление за приключен договор за обособена позиция 1
17 Февруари 2021
Обявление за приключен договор за обособена позиция 2
17 Февруари 2021
Обявление за приключен договор за обособена позиция 3
17 Февруари 2021
Обявление за приключен договор за обособена позиция 4
17 Февруари 2021
Обявление за приключен договор за обособена позиция 5
17 Февруари 2021
Решение
Решение за откриване на процедура
18 Юли 2019
Решение за определяне на изпълнител
17 Септември 2019
Решение за изменение на решение
16 Октомври 2019
Договори
Проект на договор
18 Юли 2019
Мотиви за изменение на Стандартизиран образец на договор за доставка на хранителни продукти
18 Юли 2019
Договор за обособена позиция 1
13 Ноември 2019
Договор за обособена позиция 3
13 Ноември 2019
Договор за обособена позиция 4
13 Ноември 2019
Договор за обособена позиция 5
13 Ноември 2019
Договор за обособена позиция 2
20 Ноември 2019
Протоколи
Протокол 2
23 Август 2019
Протокол 1
17 Септември 2019
Протокол 3
17 Септември 2019
Протокол 4
17 Септември 2019
Доклад
17 Септември 2019
Файлове за преглед
Образци
18 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка - Приложение 1
18 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка - Приложение 2
18 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка - Приложение 4
18 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка - Приложение 5
18 Юли 2019
Справка за осреднени цени (САПИ)
18 Юли 2019
ЕЕДОП в xml формат
18 Юли 2019
Количествено-стойностна сметка - Приложение 3
18 Юли 2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти
03 Септември 2019
Назад