00257-2020-0001 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”; Обособена позиция №2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС“; Обособена позиция №3: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“

06 Февруари 2020

 

 

 

Решение
Решение за откриване на процедура
06 Февруари 2020
Назад