00257-2020-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 3 и Етап 4“

18 Февруари 2020г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация
21 Февруари 2020г.
Обявление
Обявление
21 Февруари 2020г.
Обявление за възложена поръчка
01 Юни 2020г.
Обявление за приключване на договор
29 Декември 2020г.
Решение
Решение за откриване на процедура
21 Февруари 2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
04 Март 2020г.
Решение за избор на изпълнител
09 Април 2020г.
Технически проекти
Технически проекти - Преработка
21 Февруари 2020г.
Технически проекти (част Архитектура, ВиК, ВК и Геодезия)
21 Февруари 2020г.
Технически проекти (част Електрическа, Конструктивна, Паркоустройство, ПБЗ и ПУСО)
21 Февруари 2020г.
Договори
Проект на договор
21 Февруари 2020г.
Договор
27 Май 2020г.
Протоколи
Протокол 1
09 Април 2020г.
Протокол 2
09 Април 2020г.
Протокол 3
09 Април 2020г.
Доклад
09 Април 2020г.
Протокол 4
09 Април 2020г.
Файлове за преглед
Количествено-стойностна сметка
21 Февруари 2020г.
Методика за оценка
21 Февруари 2020г.
Образци
21 Февруари 2020г.
Техническа спецификация
21 Февруари 2020г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
06 Април 2020г.
Назад