00257-2020-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 3 и Етап 4“

18 Февруари 2020

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Документация
Документация
21 Февруари 2020
Обявление
Обявление
21 Февруари 2020
Обявление за възложена поръчка
01 Юни 2020
Обявление за приключване на договор
29 Декември 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
21 Февруари 2020
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
04 Март 2020
Решение за избор на изпълнител
09 Април 2020
Технически проекти
Технически проекти - Преработка
21 Февруари 2020
Технически проекти (част Архитектура, ВиК, ВК и Геодезия)
21 Февруари 2020
Технически проекти (част Електрическа, Конструктивна, Паркоустройство, ПБЗ и ПУСО)
21 Февруари 2020
Договори
Проект на договор
21 Февруари 2020
Договор
27 Май 2020
Протоколи
Протокол 1
09 Април 2020
Протокол 2
09 Април 2020
Протокол 3
09 Април 2020
Доклад
09 Април 2020
Протокол 4
09 Април 2020
Файлове за преглед
Количествено-стойностна сметка
21 Февруари 2020
Методика за оценка
21 Февруари 2020
Образци
21 Февруари 2020
Техническа спецификация
21 Февруари 2020
Съобщение за отваряне на ценови оферти
06 Април 2020
Назад