00257-2020-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, запазена по чл. 12 от ЗОП, с шест обособени позиции”

19 Март 2020г.
Документация
Документация
19 Март 2020г.
Техническа спецификация
19 Март 2020г.
Проект на договор
19 Март 2020г.
Обявление
Обявление
19 Март 2020г.
Обявление за възложена поръчка
09 Септември 2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1
16 Юли 2021г.
Обявление за приключване на договор ОП 4
16 Юли 2021г.
Обявление за приключване на договор за ОП 2
16 Юли 2021г.
Обявление за приключване на договор за ОП 6
16 Юли 2021г.
Обявление за приключване на договор ОП 3
04 Октомври 2021г.
Обявление за приключване на договор ОП 5
04 Октомври 2021г.
Решение
Решение
19 Март 2020г.
Решение за избор на изпълнител
16 Юли 2020г.
Договори
Договор за обособена позиция 1
26 Август 2020г.
Договор за обособена позиция 2
26 Август 2020г.
Договор за обособена позиция 3
26 Август 2020г.
Договор за обособена позиция 4
26 Август 2020г.
Договор за обособена позиция 5
26 Август 2020г.
Договор за обособена позиция 6
26 Август 2020г.
Протоколи
Протокол 1
16 Юли 2020г.
Протокол 2
16 Юли 2020г.
Протокол 3
16 Юли 2020г.
Протокол 4
16 Юли 2020г.
Протокол 5
16 Юли 2020г.
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
16 Юли 2020г.
Файлове за преглед
Образци
19 Март 2020г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения
29 Април 2020г.
Съобщение за провеждане на публичен жребий
03 Юли 2020г.
Назад