00257-2020-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, запазена по чл. 12 от ЗОП, с шест обособени позиции”

19 Март 2020
Документация
Документация
19 Март 2020
Техническа спецификация
19 Март 2020
Проект на договор
19 Март 2020
Обявление
Обявление
19 Март 2020
Обявление за възложена поръчка
09 Септември 2020
Обявление за приключване на договор за ОП 1
16 Юли 2021
Обявление за приключване на договор ОП 4
16 Юли 2021
Обявление за приключване на договор за ОП 2
16 Юли 2021
Обявление за приключване на договор за ОП 6
16 Юли 2021
Обявление за приключване на договор ОП 3
04 Октомври 2021
Обявление за приключване на договор ОП 5
04 Октомври 2021
Решение
Решение
19 Март 2020
Решение за избор на изпълнител
16 Юли 2020
Договори
Договор за обособена позиция 1
26 Август 2020
Договор за обособена позиция 2
26 Август 2020
Договор за обособена позиция 3
26 Август 2020
Договор за обособена позиция 4
26 Август 2020
Договор за обособена позиция 5
26 Август 2020
Договор за обособена позиция 6
26 Август 2020
Протоколи
Протокол 1
16 Юли 2020
Протокол 2
16 Юли 2020
Протокол 3
16 Юли 2020
Протокол 4
16 Юли 2020
Протокол 5
16 Юли 2020
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
16 Юли 2020
Файлове за преглед
Образци
19 Март 2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения
29 Април 2020
Съобщение за провеждане на публичен жребий
03 Юли 2020
Назад